Algemeen

Algemene Voorwaarden Prescan Lifecycle

De algemene voorwaarden van Prescan Lifecycle.

Home Algemene Voorwaarden Prescan Lifecycle

Algemene Voorwaarden Prescan Lifecycle

Algemene Voorwaarden voor Lifecycle van de besloten vennootschap Prescan B.V. gevestigd te Hengelo (OV).

Artikel 1 – Definities

Prescan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prescan B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08100923, gevestigd te (7554 TV) Hengelo aan de Amarilstraat 20, telefoonnummer 074-2559255, e-mailadres info@prescan.nl, die de gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden.Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die krachtens de Overeenkomst (Lifecycle) Diensten afneemt van Prescan.

Partijen:
de Klant en Prescan gezamenlijk.

Diensten:
Bemiddelen bij de (ondersteuning bij de) uitvoering van de Lifecycle, de verkoop van medische apparatuur, preventief medisch onderzoek (screening), second opinions, check-ups en/of behandelingen door zelfstandig handelende artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria, zowel in Nederland als in het buitenland gevestigd, en overige Diensten die hiermee verband houden, waaronder het vervaardigen van rapportages ten behoeve van de Klant.

Lifecycle:
Het door Prescan met de Klant persoonlijk afgesproken preventieve zorgpad op maat voor een periode van ten minste drie jaar. Hiermee wordt continue inzicht verstrekt in de actuele gezondheidstoestand. De Lifecycle zorgt voor de juiste preventief medische onderzoeken op het juiste moment. Daarnaast kan de Klant gebruik maken van diverse voordelen en bijkomende diensten die in het kader van de LifeCycle worden aangeboden..

Overeenkomst:
Iedere schriftelijk vastgelegde wilsovereenstemming tussen Prescan en de Klant gericht op het verlenen van Diensten door Prescan, inclusief de Lifecycle en andere ter beschikking gestelde goederen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Anamnese:
Antwoordformulier met relevante (medische) informatie over de gezondheidstoestand van de Klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en Overeenkomsten met een Klant met betrekking tot het verlenen van Diensten door Prescan aan de Klant.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.


Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen van Prescan zijn vrijblijvend. Er vloeien geen verplichtingen voor Prescan voort uit enige offerte en/of aanbieding.
 2. Kennelijke vergissingen en/of fouten in een offerte of aanbieding binden Prescan niet.
 3. Door Prescan uitgebrachte offertes zijn 14 dagen na toezending aan de Klant geldig, tenzij op de offerte anders staat vermeld. Na afloop van deze termijn vervalt de offerte van rechtswege.
 4. In het kader van de Lifecycle wordt in een gesprek met de klant geïnventariseerd welke zorgwensen er bestaan, waarna een zorgpad op maat wordt opgesteld. Daar waar nodig wordt dit zorgpad nogmaals telefonisch toegelicht. waarna dit zorgpad ofwel per e-mail of wel persoonlijk (bv. in de kliniek, ter gelegenheid van het eerste onderzoek), wordt bevestigd. Met deze bevestiging komt de Overeenkomst (Lifecycle) tussen Prescan en de klant tot stand. Klant stemt in met het afgesproken zorgpad, de daarmee verband houdende Lifecycle en de voorwaarden die Prescan daaraan stelt ten einde de uitvoering van de Lifecycle.te optimaliseren.
 5. Deze Algemene Voorwaarden maken uitdrukkelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.
 6. Mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van Prescan binden Prescan alleen indien en voor zover deze schriftelijk worden bevestigd door een daartoe bevoegde persoon.
 7. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst (Lifecycle) zijn slechts bindend, indien Prescan hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
 8. Prescan heeft te allen tijde het recht een Klant te weigeren. In dat geval is sprake van non-acceptatie.

Artikel 4 – Contractsduur en opzegging, wijziging

 1. De Overeenkomst (Lifecycle) wordt gesloten voor de periode zoals overeengekomen tussen Prescan en de Klant (de initiële contractstermijn), met dien verstande dat de Overeenkomst (Lifecycle) een contractsduur van drie jaar kent, waarbij na 1 jaar kan worden opgezegd;
 2. Na afloop van de in lid 1 bedoelde initiële contractstermijn neemt Prescan contact op met de cliënt en worden de inhoud en de condities van de Overeenkomst opnieuw besproken en vastgelegd, in beginsel wederom voor een periode van drie jaar.
 3. De opzegtermijn voor zowel Prescan als de Klant bedraagt 1 maand, met dien verstande dat opzegging alleen mogelijk is tegen het eind van de initiële contractperiode (lid 1) c.q. de voortgezette contractperiode (lid 2).
 4. Annulering en/of ontbinding van de Overeenkomst (Lifecycle) door de Klant is slechts mogelijk indien de Klant consument is, binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst (Lifecycle) en alleen indien daarvoor een gegronde reden bestaat, dit laatste ter beoordeling van Prescan. Dit artikel laat eventuele rechten van de Klant ex art. 6:230o BW onverlet. Het modelformulier ontbinding/herroeping overeenkomst op afstand is hier te vinden.
 5. In geval van wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van de Klant, al dan niet ten gevolge van al dan niet door Prescan of door bemiddeling van Prescan verrichte onderzoeken, zal de Klant Prescan daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. In dat geval zal Prescan met de Klant in overleg treden over eventuele aanpassing van de Overeenkomst (Lifecycle).

Artikel 5 – Dienstverlening Lifecycle

 1. In het kader van de Lifecycle wordt door Prescan een zorgpad op maat vastgesteld in samenspraak met de Klant.
 2. Periodiek zal Prescan, conform het Lifecycle-screeningsprogramma, de Klant uitnodigen voor relevante onderzoeken.
 3. Tenzijn anders overeengekomen met Klant, zijn de kosten van de onderzoeken conform het Lifecycle-screeningsprogramma verdisconteerd in de tarieven zoals bedoeld in artikel 6 en worden niet separaat in rekening gebracht.
 4. Prescan zal de Klant de resultaten van de onderzoeken conform het Lifecycle-screeningsprogramma ter beschikking stellen.
 5. Periodiek worden rapportages verstrekt waarin resultaten worden vergeleken met resultaten uit het verleden.
 6. Prescan heeft het recht onderzoeken te laten uitvoeren derden, zoals artsen, klinieken, ziekenhuizen of laboratoria. In dat geval zal door deze derde(n) een separate behandelingsovereenkomst worden gesloten met de Klant. De Klant stemt ermee in dat zijn/haar persoonsgegevens en de onderzoeksresultaten worden uitgewisseld tussen Prescan en dergelijke derden, ook voor het geval het gaat om gegevens die vallen onder het medisch beroepsgeheim.
 7. Overeengekomen termijnen, waaronder uitslagtermijnen, dienen te worden beschouwd als indicatie en gelden nimmer als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een dergelijke termijn brengt Prescan niet in verzuim. Hiervoor is in ieder geval één schriftelijke ingebrekestelling van de klant vereist, waarbij Prescan een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen.
 8. De Klant is verplicht volledige medewerking te verlenen aan Prescan, teneinde Prescan in staat te stellen de Overeenkomst na te komen.
 9. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan Prescan verstrekte informatie en gegevens.Prescan is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6 – Prijzen en tarieven

 1. Voor de Lifecycle gelden de tarieven zoals schriftelijk overeengekomen tussen Prescan en de Klant. De overeengekomen tarieven vormen onderdeel van de Overeenkomst. Gedurende de initiële contractperiode vindt er geen indexatie plaats.
 2. Gekozen kan worden voor de volgende (drie) betaalmethoden, of een combinatie daarvan, al naar gelang de inrichting van de Lifecycle en hetgeen daarover is overeengekomen met Klant:
  - betaling voorafgaand aan het onderzoek via iDeal, na een daartoe ontvangen link die Prescan per e-mail aan de klant verstuurt;
  - betaling middels een incassomachtiging, minimaal 3 dagen voorafgaand aan het onderzoek;
  - betaling in maandelijkse termijnen middels een SEPA-incassomachtiging.
 3. Voor zover maandelijkse betaling is overeengekomen, zijn de bedragen zijn steeds per de eerste van de betreffende maand opeisbaar.
 4. Betaling vindt plaats middels automatische incasso, waarvoor de Klant Prescan een SEPA-incassomachtiging zal verstrekken.
 5. Gedurende de initiële contractstermijn staan de overeengekomen maandbedragen van de Lifecycle vast (prijsgarantie). Tijdens de initiële contractstermijn kunnen de overeengekomen maandbedragen, ondanks de hiervoor genoemde garantie, door Prescan worden gewijzigd indien het zorgpad wordt gewijzigd.
 6. Additionele onderzoeken, die niet zijn voorzien in het zorgpad op maat dat bij aanvang van de Lifecycle is ontwikkeld, worden door Prescan separaat in rekening gebracht bij de Klant conform de op dat moment geldende reguliere en gebruikelijke tarieven.
 7. Indien de Klant niet of niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Prescan voldoet, maakt Prescan aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is geraakt tot en met de dag der algehele voldoening. Tevens maakt Prescan in dat geval aanspraak op de buitengerechtelijke incassokosten conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Indien, voor zover en/of zolang de Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Prescan heeft voldaan, heeft Prescan het recht haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en de schade die zij dientengevolge lijdt op de Klant te verhalen.
 9. Een betaling van de Klant strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde (buiten(gerechtelijke)) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op het openstaande factuurbedrag. Betalingen worden eerst afgeboekt op de langst openstaande factuur, ook als de Klant bij de betaling een ander factuurnummer of een andere omschrijving vermeldt.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

 1. Geplande afspraken voor een onderzoek en/of behandeling kunnen door de klant worden gewijzigd of geannuleerd tot 72 uur voor het afgesproken tijdstip.
 2. Mits de in het vorige lid genoemde termijn van 72 uur in acht wordt genomen, kan een afspraak drie keer kosteloos door de Klant worden gewijzigd. Een derde wijziging of een wijziging binnen 72 uur voor het afgesproken tijdstip wordt beschouwd als annulering.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in lid 2 kan de Klant kan in dat geval geen aanspraak meer maken op het betrokken onderzoek als onderdeel van de Lifecycle. Indien de klant in dat geval het onderzoek alsnog wil afnemen, dient de klant dit onderzoek separaat, los van de Lifecycle, af te nemen bij Prescan conform de op dat moment geldende reguliere en gebruikelijke tarieven.
 4. Van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel kan worden afgeweken indien de wijziging of annulering het gevolg is van een aantoonbare overmachtsituatie, waaronder in ieder geval de volgende situaties worden begrepen:een ernstig of levensbedreigend ongeval, ernstige of levensbedreigende ziekte of overlijden van de Klant zelf, zijn/haar partner of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad;- indien na het afsluiten van de Overeenkomst uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant zwanger is;materiële schade ontstaan aan zakelijke objecten van de Klant waardoor zijn/haar aanwezigheid dringend gewenst is;- indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant, zijn/haar partner, of een bij de Klant inwonend kind, dringend een medisch noodzakelijke ingreep moet ondergaan;- indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant wegens ziekte niet in staat is te reizen.
 5. Wijziging of annulering dient schriftelijk te geschieden. Telefonisch wijzigingen of annuleringen dienen altijd onverwijld te worden opgevolgd door een schriftelijke bevestiging door de Klant.
 6. Indien de Klant niet verschijnt op een geplande afspraak kan de Klant geen aanspraak meer maken op het betreffende onderzoek.
 7. Indien de klant in dat geval het onderzoek alsnog wil afnemen, dient de klant dit onderzoek separaat, los van de Lifecycle, af te nemen bij Prescan conform de op dat moment geldende reguliere en gebruikelijke tarieven.


Artikel 8 – Vertrouwelijke gegevens

 1. De Klant geeft Prescan door het afsluiten van de Lifecycle toestemming om zijn vertrouwelijke (persoons)gegevens, te verwerken. Partijen zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen. Prescan zal deze geheimhoudingsplicht ook opleggen aan haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden.
 2. Prescan draagt zorg voor een zorgvuldige cliëntenadministratie overeenkomstig de wettelijke privacyregels alsmede conform haar Privacy Statement dat wie haar website te raadplegen is.
 3. Prescan bewaart de anamnesegegevens van de Klant in een dossier. De Klant heeft recht op inzage in zijn/haar dossier na indiening van een schriftelijk verzoek hiertoe bij Prescan en betaling van de verschuldigde administratiekosten. Prescan heeft het recht een verzoek om inzage te weigeren als hierdoor de privacy van een ander dan de Klant in het geding komt of dreigt te komen.

  De onderzoeksresultaten van de Klant worden door Prescan uitsluitend gebruikt voor het maken van periodieke Lifecycle-rapportages waarvoor deze gegevens noodzakelijk zijn of bij mogelijke nazorgtrajecten, wetenschappelijk onderzoek en/of andere vormen van serviceverlening. Prescan verklaart tegenover de Klant dat zijn/haar gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij anders overeengekomen.

  Indien Prescan op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Prescan zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter, erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Prescan niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

  1. Prescan heeft het recht over haar dienstverlening te publiceren, hierover presentaties en/of lezingen te houden, hiervoor reclame te maken, etc. Indien Prescan hierbij gebruik maakt van casuïstiek, zal dat altijd in geanonimiseerde vorm plaatsvinden, zodat de privacy van de Klant te allen tijde wordt gewaarborgd.

  2. Indien de Klant niet (langer) wenst dat Prescan zijn/haar contactgegevens gebruikt kan de Klant zonder opgave van reden, kosteloos en te allen tijde verzet aantekenen tegen het (verdere) gebruik van zijn/haar contactgegevens door een e-mail te sturen naar info@prescan.nl.

Artikel 9 – Goederen die het zorgpad op maat ondersteunen

 1. In het kader van de Lifecycle biedt Prescan de Klant aan dat de Klant bij Prescan medische apparatuur aanschaft. Daarnaast biedt Prescan, in samenwerking met diverse gezondheidspartners, de Klant in het kader van de Lifecycle diverse nadere bijkomende diensten aan.
 2. In het kader van het Home Health aanbod wordt bepaalde medische apparatuur op basis van bruikleen aan de Klant ter beschikking gesteld, met dien verstande dat de betreffende medische apparatuur eigendom blijft van Prescan.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst (Lifecycle) heeft de Klant de verplichting de in bruikleen verstrekte zaken te retourneren aan Prescan.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Prescan zal zich in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht als een goed opdrachtnemer gedragen.
 2. Prescan is jegens de Klant verantwoordelijk voor de door haar uitgevoerde diensten, inhoudende de begeleiding van de Klant vóór, tijdens en/of na het onderzoek. Behoudens nalatigheid of opzet is Prescan niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de voornoemde diensten. Prescan zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering afsluiten die eventuele aansprakelijkheden uit hoofde van de voornoemde begeleiding dekt. Prescan is slechts aansprakelijk voor schade die door deze verzekering gedekt is.
 3. De aansprakelijkheid van Prescan is, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Prescan, beperkt tot directe, materiële schade, tot maximaal het bedrag dat in het kader van de Overeenkomst in totaal door Prescan aan de Klant in rekening is gebracht en in alle gevallen tot maximaal het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Prescan in voorkomend geval dekking biedt (te vermeerderen met het eventuele eigen risico dat in voorkomend geval voor rekening van Prescan komt).
 4. De Klant is erop gewezen dat de Diensten ook door Derden worden uitgevoerd. Derden zijn gehouden om met Klant een geneeskundige behandelingsovereenkomst te sluiten alvorens de diensten worden verricht. De geneeskundige behandelingsovereenkomst benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de derde tegen Klant. Prescan ziet toe op de kwaliteit van Derden die in opdracht van Prescan c.q. Klant onderzoek verrichten.
 5. Prescan streeft ernaar het gehele dienstverleningstraject zo zorgvuldig en prettig mogelijk voor Klant te laten verlopen. Ondanks alle inspanningen van Prescan kan het voorkomen dat er verbeterpunten zijn, de Klant niet tevreden is over de (medische) dienstverlening, de aanwezige voorzieningen, de organisatie en werkwijze van Prescan of het contact met de medewerkers van Prescan of de Derden. Eventuele klachten kunnen aan de klachtencoördinator van Prescan kenbaar worden gemaakt. Klachten worden op basis van het klachtenreglement dat als Bijlage 4 aan deze overeenkomst is gehecht in behandeling genomen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Bij klachten dient de Klant zich te wenden tot de klachtenfunctionaris van Prescan. Verwezen wordt naar het klachtenreglement van Prescan.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Prescan en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, met dien verstande dat de bevoegdheid van de Klant om, indien hij/zij consument is, een geschil voor te leggen aan de rechter van zijn/haar woonplaats o.g.v. art. 101 Rv. onverlet blijft.

  U kunt de algemene voorwaarden van Prescan Lifecycle hier downloaden.
Wij helpen je graag verder.