Samenwerking TNO

Samen met TNO de waarde aantonen van de Total Bodyscan

Prescan is momenteel in nauwe samenwerking met TNO (Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) bezig met een uitvoerig onderzoek naar het effect van de Total Body Scan. Dit onderzoek beoogt inzicht te bieden in:

  • motieven en verwachtingen ten aanzien van de Total Body Scan (Wat was de aanleiding?)
  • de uitslag van de Total Body Scan (Wat wordt er gevonden? Hoe vaak wordt er doorverwezen voor vervolgonderzoek
  • hoe ziet het verdere verloop in het regulier circuit eruit?
  • We baseren ons hierbij op de informatie die vanuit onze klanten komt en doen geen statusonderzoek. Zaken als mate van geruststelling, inzicht in de gezondheid en ervaren nut worden ook meegenomen.

Gedurende een periode van een jaar wordt de nodige data verzameld. Door middel van digitale en telefonische enquêtes worden diverse groepen klanten (met en zonder 'bevinding') benaderd met vragen over de Total Body Scan.

Hoe kijken zij erop terug? Wat hebben zij met de uitslag gedaan? Zijn zij gerustgesteld? Hebben zij meer duidelijkheid en inzicht in hun gezondheid gekregen door de Total Body Scan? Hebben ze spijt? Hebben ze door de uitkomsten uit de onderzoeken hun leefstijl aangepast?

De resultaten lijken er voorlopig op te wijzen dat het overgrote deel van de klanten door de Total Body Scan gerustgesteld is.

Momenteel is het onderzoek in volle gang. De resultaten lijken er voorlopig op te wijzen dat het overgrote deel van de klanten door de Total Body Scan gerustgesteld is over de lichamelijke gezondheid en het dusdanig nuttig vindt, dat de meeste mensen er opnieuw bewust voor kiezen nog eens een Total Body Scan te doen. Het wordt als zeer prettig ervaren goede voorlichting te krijgen over de eigen gezondheid. Dit geeft mensen het gereedschap in handen om zelfstandig de regie te voeren over het eigen lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden. Wat kan ik beter laten? Wat kan ik beter doen?

Eind 2017 verwacht TNO met een eindrapportage te komen. Met dit onderzoek hoopt Prescan een gedegen onderbouwing te geven in de discussie rond voors- en tegens van preventief medisch screenen.