Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Prescan B.V. gevestigd te Hengelo (OV) zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te Almelo en Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder nummer 08100923.

Artikel 1. Algemeen
Prescan B.V. is een onderneming gevestigd in Nederland en houdt zich bezig met het faciliteren en coördineren van hoogstaande (preventieve) onderzoeken, 1e en 2e lijnszorg, wachtlijstbemiddelingen en andere medische diensten binnen de Nederlandse en Duitse zorg (markt). De aansprakelijkheid voor de uitvoering van de onderzoeken en in het bijzonder de juiste analyse van de bevindingen ligt volledig bij de kliniek en niet bij Prescan.

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen: De Voorwaarden, wordt verstaan onder:
a. De cliënt: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Prescan B.V. in contact is getreden teneinde van de diensten van Prescan B.V. gebruik te maken;
b. Prescan B.V.: Prescan B.V., gevestigd te 7554 TV Hengelo aan het adres Amarilstraat 20, KvK-nummer 08100923;
c. Partijen: de cliënt en Prescan B.V. tezamen;
d. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Prescan B.V. en cliënt in het kader van het product tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
e. Producten: preventief medisch onderzoek, second opinion, check-ups en verder
alle in dit kader relevante productaanbiedingen;
f. Het consult: de door de arts/ kliniek uit te brengen medisch diagnostische conclusies zoals vervat in het medisch rapport;

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Prescan B.V. en de cliënt;
3.2 Deze voorwaarden kunnen ook jegens de cliënt worden ingeroepen door werknemers van Prescan B.V. en door derden die door Prescan B.V. zijn ingeschakeld;
3.3 De toepasselijkheid van eventuele door de cliënt gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door Prescan B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Prescan B.V. uitdrukkelijk en uitsluitend schriftelijk is aanvaard;
3.4 De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden;
3.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De cliënt en Prescan B.V. zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen;

Artikel 4. Onderzoeken en de totstandkoming van een overeenkomst, annulering, betalingen, non acceptatie.
4.1 Een overeenkomst met Prescan B.V. komt tot stand zodra de cliënt met Prescan B.V. een afspraak heeft gemaakt ten behoeve van het (preventief) medisch onderzoek;
4.2 De cliënt aanvaardt daarbij de Algemene Voorwaarden en betalingstermijnen welke door Prescan B.V. zijn gesteld;
4.3 De cliënt heeft de mogelijkheid een onderzoeksdatum en/of tijd te wijzigen tot een maximum van 3 wijzigingen. Indien er na 3 wijzigingen wederom gewijzigd wordt zal dit als een annulering worden beschouwd en dient de cliënt de onder artikel 4.4 vermelde annuleringskosten te betalen. Wijzigingen dienen uiterlijk 72 uur voor aanvang voor het feitelijke onderzoek schriftelijk door gegeven te worden. Indien cliënt wijzigt na 72 uur voor aanvang van het feitelijke onderzoek zal dit worden beschouwd als een annulering en gelden de onder artikel 4.4 genoemde annuleringskosten. In bijzondere gevallen van niet voor discussie vatbare aangetoonde overmacht van de cliënt kan van deze regel worden afgeweken; Hierop zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:

 • In geval van een ernstig of levensbedreigend ongeval, ernstige of levensbedreigende ziekte of overlijden van:
  • Uzelf
  • Uw partner
  • Uw bloed- of aanverwant in de 1ste of 2de graad
 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst uit een zwangerschapsverklaring van een arts blijkt dat u zwanger bent;
 • Als er materiële schade aan zakelijke objecten van u is ontstaan waardoor uw aanwezigheid dringend gewenst is;
 • Als uit een artsenverklaring blijkt dat u, of uw partner, of een bij u inwonend kind, dringend een medisch noodzakelijke ingreep moet ondergaan;
 • Als uit een artsenverklaring blijkt dat u wegens ziekte niet in staat bent te reizen. 

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal de directie van Prescan de uiteindelijke beslissing nemen. Als u zonder opgave van redenen niet op de afspraak verschijnt, wordt het complete factuurbedrag in rekening gebracht. Annuleren kan telefonisch, maar dient daarna door u binnen 24 uur schriftelijk te worden bevestigd.
4.4 De cliënt ontvangt van Prescan B.V. na het aangaan van de overeenkomst een schriftelijke afspraakbevestiging. Afspraken kunnen tot 72 uur voor het feitelijke tijdstip van onderzoek worden geannuleerd. De kosten voor annuleren tot 72 uur voor de feitelijke afspraak bedragen € 75,- en worden aan de cliënt in rekening gebracht. Niet geannuleerde afspraken worden berekend. Voor afspraken tot 24 uur voor het moment van onderzoek geldt een annuleringstarief van 50% van de onderzoeksprijs. Voor annuleringen binnen 24 uur voor het moment van het onderzoek geldt het volledige onderzoekstarief. In bijzondere gevallen van niet voor discussie vatbare aangetoonde overmacht, zoals omschreven in artikel 10, van de cliënt kan van deze regel worden afgeweken;
4.5 In de brief die aan de cliënt wordt verstuurd, welke tevens geldt als afspraakbevestiging voor het onderzoek, staat mede de totale onderzoeksprijs vermeld. Het totaal verschuldigde bedrag is samengesteld uit deze onderzoeksprijs en administratiekosten. De kosten van additione(e)l(e) onderzoek(en) worden tijdens het onderzoek vastgesteld en dienen direct door de cliënt te worden voldaan;
4.6 Indien de cliënt verzekerd is voor de kosten van een onderzoek bij Prescan B.V. vormt dit voor de cliënt geen reden de betaling uit te stellen dan wel over te dragen aan de verzekeraar. De overeenkomst is derhalve niet overdraagbaar naar de verzekeraar. Cliënt heeft uiteraard zelf het recht de gemaakte kosten voor het onderzoek bij verzekeraar te declareren. Prescan B.V. geeft echter geen garanties over de mate waarin de verzekeraar tot vergoeding overgaat omdat het beleid van verzekeraars in deze sterk onderling verschilt;
4.7 Prescan B.V. heeft het recht om naar moverende redenen cliënten te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van Prescan B.V. niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van nonacceptatie;

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te passen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Prescan B.V. of van eventuele bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Prescan B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering;
5.2 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden, welke uitsluitend schriftelijk door Prescan B.V. zijn vastgelegd, hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst;

Artikel 6. Uitslagtermijnen
6.1 De door Prescan B.V. opgegeven termijn, waarbinnen de conclusies van artsen of ander onderzoek beschikbaar zijn, is niet bindend;
6.2 Prescan B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of vermissing van diagnostisch materiaal bij derden. Wanneer zich een dergelijk voorval voordoet en de oorzaak te wijten is aan het handelen van derden dan zal Prescan B.V. onder redelijke omstandigheden vervangend onderzoek aanbieden alsnog een uitslag presenteren;
6.3 De door Prescan B.V. aan de cliënt genoemde uitslagtermijn is slechts een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend;
6.4 Wanneer uitslagen bekend zijn, draagt Prescan B.V. er zorg voor dat deze zo spoedig mogelijk met verklarende toelichting door de arts aan de cliënt worden meegedeeld;

Artikel 7. Medisch dossier, privacy
7.1 Prescan B.V. bewaart de anamnesegegevens van de cliënt. Hierop zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen van toepassing. Inzage in het dossier kan door de cliënt slechts worden verkregen door invulling van een formulier en na betaling van de verschuldigde administratiekosten. Prescan B.V. draagt zorg voor een zorgvuldige cliëntenadministratie. Hierbij vormen de wettelijke privacyregels uitgangspunt. Cliënt verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia juist zijn;
7.2 De verschuldigde administratiekosten zoals bedoeld in artikel 7.1 wordt in dit artikel nader gespecificeerd. Voor het verstrekken van een mededeling/afschrift mag Prescan B.V. een vergoeding van € 0,23 per pagina vragen met een maximum van € 5,00 per afschrift/mededeling. Bestaat de mededeling/afschrift uit meer dan 100 pagina’s, uit een afschrift van een moeilijk toegankelijke gegevensverwerking of uit afdrukken van een of meer röntgenfoto's, dan is Prescan B.V. gerechtigd, in afwijking van bovengenoemde bedragen, een redelijke vergoeding in rekening brengen die ten hoogste € 22,50 bedraagt;
7.3 Prescan B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor een verzoek tot inzage te weigeren als de privacy van een ander dan door de cliënt zelf daardoor wordt geschaad;
7.4 Prescan BV. maakt uitsluitend gebruik van de resultaten van cliënt voor het maken van een (integrale) rapportage waarvoor deze gegevens noodzakelijk zijn of bij mogelijke nazorgtrajecten en/of andere vormen van serviceverlening. Prescan BV. werkt hierbij met een verplichte geheimhoudingsverklaring en verklaart cliënt dat gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt tenzij anders overeengekomen met cliënt. Prescan B.V. slaat dan ook geen medische gegevens en/ of onderzoeksresultaten van cliënt op en kunnen naderhand dan ook niet meer worden opgevraagd bij Prescan B.V. De cliënt beschikt dan ook als enige over het origineel;
7.5 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Prescan B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Prescan B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter, erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Prescan B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling;

Artikel 8. Verzuim/ontbinding
8.1 Indien de cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is Prescan B.V. gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld. Prescan B.V. is dan ook gerechtigd de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
8.2 Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) algemene voorwaarden 1.0.doc faillissement van de cliënt, de cliënt tot liquidatie besluit en/of Prescan B.V. ter kennis is gekomen dat omstandigheden een goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zullen alle overeenkomsten met de cliënt van rechtswege zijn ontbonden;
8.3 Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 doet niet af aan de overige rechten van Prescan B.V. op grond van de wet en de overeenkomst;
8.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 8.1 en 8.2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Prescan B.V. op de cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en alle vorderingen van Prescan B.V. op de cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Prescan B.V. gerechtigd de dienstverlening te staken;

Artikel 9. Reclame
9.1 Klachten over het factuurbedrag en/of de verrichte werkzaamheden door Prescan B.V. dienen door de cliënt binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, uitsluitend schriftelijk, te worden gemeld aan Prescan B.V. De reclamering dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Prescan B.V. in staat is adequaat te reageren;
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Prescan B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt, uitsluitend schriftelijk en wel binnen 5 werkdagen, aan Prescan B.V. kenbaar worden gemaakt;
9.3 De cliënt dient Prescan B.V. in de gelegenheid te stellen de omschrijving van de klacht te inspecteren en/of te onderzoeken. Prescan B.V. zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten waartoe de cliënt Prescan B.V. in de gelegenheid dient te stellen;
9.4 Indien de reclame door de cliënt niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de cliënt met betrekking tot reclamering;
9.5 Een reclame als bedoeld in artikel 9.1, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op;
9.6 Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan de voor de cliënt gedane werkzaamheden hebben verricht;
9.7 Hetgeen in dit artikel geregeld doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze voorwaarden dan wel van de overeenkomst tussen partijen;
9.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen alle redelijke, werkelijk gemaakte kosten, daaronder mede begrepen de onderzoeks- en juridische kosten, geheel voor rekening van de cliënt;

Artikel 10. Overmacht
10.1 Indien Prescan B.V. en/of de cliënt door overmacht, zoals omschreven in artikel 10.2 en 10.3, niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden die verplichten opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, zullen partijen in overleg treden over een zodanige aanpassing van de overeenkomst dat verder uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd;
10.2 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die buiten de macht ligt van de partijen en/of een onvoorziene omstandigheden, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden vereist. Binnen de hiervoor vermelde context kunnen de volgende gebeurtenissen ook beschouwd worden als gevallen van overmacht: alle storingen, al dan niet tijdelijk, in het pand van een van de partijen, of omstandigheden die normale uitvoering van de overeenkomst verhinderen, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn, stakingen, opstand, werknemersuitsluitingen, interventie door een hogere macht, terrorismeactiviteiten, oorlogstoestand en/of belegering, brand, natuurrampen, epidemieën, extreem lange vorstperiodes, extreme weersomstandigheden en vergelijkbare omstandigheden;
10.3 In het bijzonder geldt onder andere als overmacht, voor zover het één en ander niet reeds is begrepen in het bepaalde in artikel 10.2, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, ziekte, natuurrampen, besluiten die verband houden met invoercontingentering, besluiten die verband houden met de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten, transportmoeilijkheden, files daaronder begrepen, werkstaking of arbeidsonlusten, wegvallen van voorzieningen door nutsbedrijven, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Prescan B.V. Onder overmacht valt uitdrukkelijk ook de onmogelijkheid voor Prescan B.V. om haar verplichtingen na te komen als gevolg van het in gebreke blijven van een derden van Prescan B.V.;
10.4 In geval Prescan B.V. geen beroep op overmacht kan doen en eventueel aansprakelijk is jegens de cliënt, is de verplichting van Prescan B.V. om (schade)vergoeding te betalen beperkt tot het bedrag van de factuur onder aftrek van de door Prescan B.V. reeds gemaakte kosten. Prescan B.V. is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade van de cliënt;

Artikel 11. Aansprakelijkheid Prescan B.V.
11.1 Voor de onderzoeken waarbij Prescan samenwerkt met Duitse klinieken, is Prescan niet aansprakelijk voor alle handelingen en uitgevoerde onderzoeken die de Duitse kliniek verricht. Deze handelingen houden tevens in; de indicatiestelling, de onderzoeken en de bevindingen van de Duitse kliniek alsmede de handelingen van de uitvoerende artsen en medewerkers die werkzaam zijn in de Duitse kliniek.
11.2 Prescan B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, uitslagen en uitvoering van onderzoeken en/of behandelingen door artsen verricht. Ook aanvaardt Prescan B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst door artsen. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde onderzoeken en/of behandelingen;
11.3 Indien een fout wordt gemaakt doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie aan Prescan B.V. heeft verstrekt, is Prescan B.V. voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk;
11.4 Cliënten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen hebben, zich wenden tot Prescan B.V.;
11.5 Na afronding van de onderzoeken kan de cliënt geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts. Prescan B.V. zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwestie;
11.6 Prescan B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
11.7 Cliënt verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door Prescan BV., en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de verschillende onderzoeken met bijbehorende onderzoeksmethoden;

Artikel 12.Prijzen
12.1 Alle prijzen zoals vermeld in bijvoorbeeld brochures, de internetsite, prijslijsten, bevestigingen en/of offertes van Prescan B.V. zijn uitgedrukt in Euro en komen ten laste van cliënt;
12.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen;
12.2 Cliënt verklaart akkoord te gaan met de administratie - en/of reserveringskosten zoals vermeld op de factuur. De kosten bestaan o.a. uit kosten voor begeleiding, consumptiegebruik cliënt in ziekenhuizen, rapportage en verzendkosten;

Artikel 13. Betaling
13.1 De cliënt zal, indien door omstandigheden niet voor het onderzoek kan worden afgerekend, de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, op andere wijze met Prescan B.V. overeengekomen, betalen;
13.2 Alle door Prescan B.V. in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De cliënt is niet bevoegd tot verrekening. De cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Prescan B.V. op te schorten;
13.3 Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de cliënt zonder nadere aankondiging in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Prescan B.V. op de cliënt onmiddellijk opeisbaar;
13.4 De cliënt is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. De wettelijke rente wordt bij algemene maatregel van bestuur ieder jaar op nieuwe vastgesteld;
13.5 Indien de cliënt niet tijdig tot betaling overgaat is Prescan B.V. gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 150,00.;
13.6 Indien Prescan B.V., nadat de cliënt in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de cliënt richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel;

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrecht
14.1 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde behoudt Prescan B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of alle andere intellectuele wet- of regelgeving;
14.2 Alle door Prescan B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Prescan B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
14.3 Prescan B.V. behoudt het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

Artikel 15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
15.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing;
15.2 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Almelo

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Op deze pagina

  Hulp nodig?

  074 - 255 9 255
  Stel een vraag