Algemeen

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Prescan.

Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Prescan B.V. gevestigd te Hengelo (OV) zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te Almelo en Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder nummer 08100923.

Artikel 1 – Definities

Prescan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prescan B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08100923, gevestigd te (7554 TV) Hengelo aan de Amarilstraat 20, die de gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden.Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die krachtens de Overeenkomst Diensten afneemt van Prescan.Partijen: de Klant en Prescan samen.Diensten: bemiddelen bij de uitvoering van preventief medisch onderzoek (screening), second opinions, check-ups en/of behandelingen door zelfstandig handelende artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria, zowel in Nederland als in het buitenland gevestigd, en overige Diensten die hiermee verband houden.Overeenkomst: iedere schriftelijk vastgelegde wilsovereenstemming tussen Prescan en de Klant gericht op het verlenen van Diensten door Prescan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Anamnese: mondeling of via een formulier door Prescan aan de Klant gestelde vragen die betrekking hebben op zijn/haar gezondheidstoestand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van Diensten door Prescan.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. an eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

 1. Het uitbrengen van een offerte c.q. doen van een aanbieding verplicht Prescan niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Klant.
 2. Kennelijke vergissingen en/of fouten in een offerte of aanbieding binden Prescan niet.
 3. Door Prescan uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij op de offerte anders is aangeven en gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding door de Klant van de offerte c.q. aanbieding van Prescan en de daaropvolgende afspraakbevestiging voor het ondergaan van een onderzoek en/of behandeling door Prescan aan de Klant.
 5. De Overeenkomst wordt gevormd door de schriftelijke afspraken tussen Prescan en de Klant, waar het anamneseformulier, het document “screening-informatie” en deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk onderdeel van uit maken en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie en afspraken, in welke vorm dan ook.
 6. Mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van Prescan binden Prescan alleen indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.
 7. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien Prescan hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
 8. Prescan heeft te allen tijde het recht een Klant te weigeren. In dat geval is sprake van non-acceptatie.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven

 1. Prijzen vermeld in brochures, websites, prijslijsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten luiden in euro’s (€).
 2. Indien met de Klant geen (vaste) prijs is overeengekomen, zal Prescan de Klant voor de afgenomen diensten factureren tegen gebruikelijke tarieven.
 3. De tarieven van Prescan worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd conform de CBS index.
 4. Prescan heeft het recht een redelijk bedrag aan administratie- en/of reserveringskosten in rekening te brengen bij de Klant, bijvoorbeeld voor begeleiding, consumptiegebruik in het ziekenhuis of de kliniek, rapportage- en/of verzendkosten.

Artikel 5 – Facturering en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de Klant facturen van Prescan binnen 7 dagen na ontvangst te betalen.
 2. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het declareren van aan Prescan verschuldigde kosten bij zijn/haar (zorg)verzekeraar.
 3. Prescan geeft geen enkele garantie met betrekking tot vergoedingen door verzekeraars.Indien de Klant niet of niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Prescan voldoet, maakt Prescan aanspraak op vergoeding van contractuele rente van 1% per maand vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is geraakt tot en met de dag der algehele voldoening. Daarnaast maakt Prescan aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten van minimaal 15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente, zulks met een minimum van€ 150,00.
 4. Een betaling van de Klant strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde (buiten(gerechtelijke)) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op het openstaande factuurbedrag. Betalingen worden eerst afgeboekt op de langst openstaande factuur, ook als de Klant bij de betaling een ander factuurnummer of andere omschrijving vermeldt.
 5. Prescan behoudt zich het recht voor om, indien zij het vermoeden heeft dat de Klant zijn/haar verplichtingen jegens Prescan niet zal nakomen, van de Klant zekerheid te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. De hiermee gepaard gaande kosten komen volledig voor rekening van de Klant.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft met het stellen van voldoende zekerheid en/of het nakomen van zijn/haar verplichtingen jegens Prescan, heeft Prescan het recht haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en de schade die zij dientengevolge lijdt op de Klant te verhalen.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Overeengekomen termijnen, waaronder uitslagtermijnen, dienen te worden beschouwd als indicatie en gelden nimmer als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een dergelijke termijn brengt Prescan niet in verzuim. Hiervoor is in ieder geval één schriftelijke ingebrekestelling van de Klant vereist, waarbij Prescan een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen.
 2. Prescan kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie en gegevens door de Klant zijn verstrekt en de bedragen, waarvan is overeengekomen dat die bij vooruitbetaling zullen worden voldaan, door Prescan ontvangen zijn.
 3. De Klant is verplicht volledige medewerking te verlenen aan Prescan, teneinde Prescan in staat te stellen de Overeenkomst na te komen. Indien de Klant de dienstverlening door Prescan weigert of op andere wijze verhindert of belemmert, heeft Prescan het recht de schade die zij dientengevolge lijdt op de Klant te verhalen.
 4. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan Prescan verstrekte informatie en gegevens.
 5. Prescan is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

 1. Geplande afspraken voor een onderzoek en/of behandeling kunnen door de Klant worden gewijzigd of geannuleerd tot 72 uur voor het afgesproken tijdstip.
 2. Mits de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn van 72 uur in acht wordt genomen, kan een afspraak drie keer kosteloos door de Klant worden gewijzigd. Een derde wijziging wordt beschouwd als annulering. De klant is dan de annuleringskosten genoemd in artikel 7 lid 3 t/m 5 verschuldigd aan Prescan.
 3. In geval van annulering tot 72 uur voor het afgesproken tijdstip is de Klant annuleringskosten van € 75,00 verschuldigd aan Prescan.
 4. Bij wijziging of annulering tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip is de Klant 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Prescan.
 5. Indien de Klant binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wijzigt of annuleert is hij/zij het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd aan Prescan.
 6. Van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel kan worden afgeweken indien de wijziging of annulering het gevolg is van een aantoonbare overmachtsituatie, waaronder in ieder geval de volgende situaties worden begrepen
  a) een ernstig of levensbedreigend ongeval, ernstige of levensbedreigende ziekte of overlijden van de Klant zelf, zijn/haar partnerof bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad.
  b) indien na het afsluiten van de Overeenkomst uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant zwanger is;
  c) materiële schade ontstaan aan zakelijke objecten van de Klant waardoor zijn/haar aanwezigheid dringend gewenst is;
  d) indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant, zijn/haar partner, of een bij de Klant inwonend kind, dringend een medisch noodzakelijke ingreep moet ondergaan;e) indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant wegens ziekte niet in staat is te reizen.
 7. Wijziging of annulering dient schriftelijk te geschieden. Telefonische wijzigingen of annuleringen dienen altijd onverwijld te worden opgevolgd door een schriftelijke bevestiging door de Klant.
 8. Indien de Klant niet verschijnt op een geplande afspraak blijft de Klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd aan Prescan. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie plaats.

Artikel 8 – Vertrouwelijke gegevens

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen en zijn –indien van toepassing- gehouden deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan hun medewerkers en door hen ingeschakelde derden.
 2. Prescan draagt zorg voor een zorgvuldige cliëntenadministratie overeenkomstig de wettelijke privacyregels.
 3. Prescan bewaart de anamnesegegevens van de Klant in een dossier. De Klant heeft recht op inzage in zijn/haar dossier na indiening van een schriftelijk verzoek hiertoe bij Prescan en betaling van de verschuldigde administratiekosten. Prescan heeft het recht een verzoek om inzage te weigeren als hierdoor de privacy van een ander dan de Klant in het geding komt of dreigt te komen.
 4. De onderzoeksresultaten van de Klant worden door Prescan uitsluitend gebruikt voor het maken van een (integrale) rapportage waarvoor deze gegevens noodzakelijk zijn of bij mogelijke nazorgtrajecten, wetenschappelijk onderzoek en/of andere vormen van serviceverlening. Prescan werkt hierbij met een verplichte geheimhoudingsverklaring en verklaart de Klant dat gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien Prescan op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Prescan zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter, erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Prescan niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 6. Prescan heeft het recht over haar dienstverlening te publiceren, hierover presentaties en/of lezingen te houden, hiervoor reclame te maken etc. Indien Prescan hierbij gebruikt maakt van casuïstiek, zal dat altijd in geanonimiseerde vorm plaatsvinden, zodat de privacy van de Klant te allen tijde wordt gewaarborgd.
 7. Indien klant niet (langer) wenst dat Prescan haar contactgegevens gebruikt kan zij zonder opgave van reden, kosteloos en te allen tijde verzet aan tekenen tegen het (verdere) gebruik van de contactgegevens door een email te sturen naar info@prescan.nl . Tevens biedt elk bericht van Prescan de mogelijkheid om kosteloos verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van contactgegevens.

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Prescan behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de relevante wet- en regelgeving.
 2. Alle door Prescan verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant zelf en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Prescan worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Prescan is gerechtigd de door haar dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Prescan treedt op als bemiddelaar tussen de Klant en de uitvoerend arts, ziekenhuis, kliniek en/of laboratorium. Prescan is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud, uitslagen en uitvoering van onderzoeken en/of (be)handelingen door de artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria waarmee Prescan samenwerkt.
 2. Prescan is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Prescan.
 3. Prescan is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen.
 4. Prescan is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Prescan bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 5. Prescan is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook door nalatigheden, spel- of typefouten en dergelijke, alsmede ten gevolge van storingen in de door Prescan gebruikte apparatuur.
 6. Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Prescan en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.
 7. Aansprakelijkheid van Prescan is, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Prescan, beperkt tot directe, materiële schade en tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Prescan in het voorkomende geval dekking biedt.
 8. In gevallen waarin de aansprakelijkheidsverzekering van Prescan geen dekking biedt is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 5.000,00.
 9. Aansprakelijkstelling van Prescan dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de tekortkoming aan de zijde van Prescan is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkstelling hebben geleid. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt de aansprakelijkstelling niet in behandeling genomen door Prescan.
 10. Aansprakelijkstelling van Prescan schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 11. De Klant kan zich met klachten/aansprakelijkstellingen die betrekking hebben op het functioneren van artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria waarmee Prescan samenwerkt wenden tot Prescan, maar dient zich ervan bewust te zijn dat Prescan slechts kan bemiddelen bij de afhandeling hiervan. De artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria zijn zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van dergelijke klachten/aansprakelijkstellingen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Prescan gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot dat de overmacht situatie is opgeheven.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, uitval dan wel storing van verbindingen van (interne) netwerken van Prescan en/of telecom-of internetproviders.
 3. Prescan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmacht situatie intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Voor zover Prescan bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de Overeenkomst te factureren aan de Klant. De Klant is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Als de overmacht situatie langer dan 2 maanden voortduurt zijn partijen bevoegd om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 12 – Ontbinding

 1. Partijen zijn bevoegd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien de andere partij:
  a) door surseance van betaling, faillissement, (wettelijke) schuldsanering, beslaglegging of anderszins in betalingsonmacht komt te verkeren dan wel ophoudt te bestaan;
  b) één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt en de tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.
 2. Ontbinding van de Overeenkomst geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bijdragen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Prescan en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, zittingslocatie Almelo, met dien verstande dat Prescan te allen tijde een geschil ter beoordeling kan voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Wij helpen je graag verder.