Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Prescan.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PRESCAN GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST EN BEMIDDELINGSOVEREENKOMST

Artikel 1 – Definities

Prescan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prescan B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08100923, gevestigd te (7554 TV) Hengelo aan de Amarilstraat 20, die de gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden.
Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die krachtens de Overeenkomst Diensten afneemt van
Prescan.
Partijen: de Klant en Prescan samen.

Diensten:

(i) het (doen) leveren van zorg in het kader van preventief medisch onderzoek (screening), second
opinions, check-ups en/of behandelingen met behulp van zelfstandig handelende artsen,
ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria die aan haar gelieerd zijn dan wel waarmee zij een
samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, en overige Diensten die hiermee verband houden. Ter
uitvoering van voormelde Diensten zal een geneeskundige behandelingsovereenkomst als bedoeld in
artikel 7:465 BW worden gesloten tussen de Klant en Prescan.

(ii) In geval voormelde zorg wordt verleend door zelfstandig handelende artsen, ziekenhuizen,
klinieken en/of laboratoria, die in Duitsland zijn gevestigd, bemiddelt Prescan louter bij de
totstandkoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, die naar Duits recht wordt
gesloten, voorziet de Klant van informatie daarover en ontvangt/begeleidt de klant in de betreffende
kliniek. In dit geval sluit de Klant aldus een geneeskundige behandelingsovereenkomst met de
betreffende arts en/of kliniek in Duitsland.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Prescan.
Offerte:
de schriftelijke aanbieding van Prescan aan de klant tot het sluiten van een Overeenkomst
met Prescan, bevattende alle schriftelijke informatie voor de Dienst die wordt afgenomen, waaronder
een prijsopgave, het anamneseformulier, het algemene toestemmingsformulier, inclusief de daarin
genoemde bijlagen, waaronder het document “screening-informatie” en deze Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst
: iedere schriftelijk vastgelegde wilsovereenstemming tussen Prescan en de Klant
gericht op het verlenen van Diensten door Prescan, waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn. Meer specifiek zijn dat dat de geneeskundige behandelingsovereenkomst of de
bemiddelingsovereenkomst.
Anamnese
: via een formulier door Prescan aan de Klant gestelde vragen in het kader van een onderzoek,
die betrekking hebben op zijn/haar gezondheidstoestand, en die door de Klant beantwoord worden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van Diensten door Prescan, ongeacht in welke hoedanigheid (als zorgaanbieder of als bemiddelaar) Prescan optreedt. De eerste volzin geldt niet in het geval deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepaalt of onderscheid wordt gemaakt tussen beide hoedanigheden.
 2. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 4. Waar in het hiernavolgende ‘schriftelijk’ is aangegeven, wordt daaronder tevens begrepen via digitale weg.

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

 1. Het uitbrengen van een Offerte verplicht Prescan niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Klant.
 2. Kennelijke vergissingen en/of fouten in een Offerte binden Prescan niet.
 3. Door Prescan uitgebrachte Offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij in of bij de Offerte anders is aangeven. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding door de Klant van de Offerte van Prescan en de daaropvolgende afspraakbevestiging voor het ondergaan van een onderzoek en/of behandeling door of via Prescan aan de Klant. De klant is ermee bekend dat er geen 14-dagen bedenktermijn geldt waarbinnen de Overeenkomst geannuleerd kan worden.
 5. De Overeenkomst wordt gevormd door de door de Klant schriftelijk aanvaarde Offerte en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie en afspraken, in welke vorm dan ook.
 6. Mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van Prescan binden Prescan alleen indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door een daartoe bevoegde persoon of een door de bevoegde persoon daartoe aangewezen medewerker.
 7. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien Prescan hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
 8. Prescan heeft te allen tijde het recht een Klant te weigeren wegens gegronde redenen. In dat geval is sprake van non-acceptatie, en komt geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven

 1. Prijzen vermeld in brochures, websites, prijslijsten, Offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten luiden in euro’s (€).
 2. Indien met de Klant geen (vaste) prijs is overeengekomen, zal Prescan de Klant voor de afgenomen diensten factureren tegen gebruikelijke tarieven, zoals gepubliceerd op de website.
 3. De tarieven van Prescan kunnen jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd. In uitzonderlijke situaties behoud Prescan zich het recht voor ook tussentijds de prijzen te wijzigen.
 4. Prescan heeft het recht een redelijk bedrag aan administratie- en/of reserveringskosten in rekening te brengen bij de Klant, bijvoorbeeld voor begeleiding, consumptiegebruik in het ziekenhuis of de kliniek, rapportage- en/of verzendkosten.

Artikel 5 – Facturering en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de Klant facturen van Prescan uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van het onderzoek te betalen, dan wel, Indien de Klant de factuur binnen deze termijn ontvangt, uiterlijk 1 dag vóór aanvang. Prescan factureert ook ten behoeve van de Duitse klinieken met wie zij samenwerkt.
 2. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het declareren van aan Prescan verschuldigde kosten bij zijn/haar (zorg)verzekeraar. Prescan geeft geen enkele garantie met betrekking tot vergoedingen door verzekeraars.
 3. Indien de Klant niet of niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Prescan voldoet, maant Prescan, door middel van een herinneringsbrief, de Klant kosteloos aan om de factuur binnen 14 dagen alsnog te voldoen. Deze 14 dagentermijn vangt aan één dag nadat de ingebrekestellingsbrief per post de Klant heeft bereikt. Blijft betaling na het verstrijken van deze 14 dagen uit, behoudt Prescan zich het recht voor om naast de openstaande factuur ook de wettelijke rente alsmede de incassokosten bij de Klant in rekening te brengen.
 4. Een betaling van de Klant strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde incasso kosten, vervolgens op de verschuldigde wettelijke rente en tenslotte op het openstaande factuurbedrag. Betalingen worden eerst afgeboekt op de langst openstaande factuur, ook als de Klant bij de betaling een ander factuurnummer en/of andere omschrijving vermeldt.
 5. Prescan behoudt zich het recht voor om, indien zij het vermoeden heeft dat de Klant zijn/haar verplichtingen jegens Prescan niet zal nakomen, van de Klant zekerheid te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. De hiermee gepaard gaande kosten komen volledig voor rekening van de Klant.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft met het stellen van voldoende zekerheid en/of het nakomen van zijn/haar verplichtingen jegens Prescan, heeft Prescan het recht haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en de schade die zij dientengevolge lijdt op de Klant te verhalen.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Overeengekomen termijnen, waaronder uitslagtermijnen, dienen te worden beschouwd als
  indicatie en gelden nimmer als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een dergelijke termijn brengt Prescan niet in verzuim. Hiervoor is in ieder geval één schriftelijke ingebrekestelling van de Klant vereist, waarbij Prescan een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen.
 2. Prescan kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te
  vangen, dan nadat deze tot stand gekomen is, én alle daarvoor noodzakelijke informatie en (naar het oordeel van Prescan) overige relevante gegevens door de Klant zijn verstrekt en de bedragen, waarvan is overeengekomen dat die bij vooruitbetaling zullen worden voldaan, door Prescan ontvangen zijn.
 3. De Klant is verplicht volledige medewerking te verlenen aan Prescan, teneinde Prescan in staat te stellen de Overeenkomst na te komen. Indien de Klant de dienstverlening door Prescan weigert of op andere wijze verhindert of belemmert, heeft Prescan het recht de schade die zij dientengevolge lijdt op de Klant te verhalen en/of de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Het aanbod om na de uitslag van een Prescan DNA onderzoek een gesprek daarover te hebben met een arts van Prescan vervalt na één jaar.
 5. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan Prescan verstrekte informatie en gegevens.
 6. Prescan is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Prescan is en blijft dan (eind)verantwoordelijk voor de verlening van de Dienst.
 7. Prescan wijst één aanspreekpunt voor de Klant aan bij Prescan.
 8. De klachten- en geschillenregeling, in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van Prescan is van toepassing. De klachten- en geschillenregeling die bij Prescan geldt is door de Klant te raadplegen via deze weblink.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

 1. Geplande afspraken voor een onderzoek en/of behandeling kunnen door de Klant worden
  gewijzigd of geannuleerd tot 72 uur voor het afgesproken tijdstip.
 2. Mits de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn van 72 uur in acht wordt genomen, kan een afspraak twee keer kosteloos door de Klant worden gewijzigd. Een derde wijziging wordt beschouwd als annulering. De klant is dan de annuleringskosten genoemd in artikel 7 lid 3 t/m 5 verschuldigd aan Prescan.
 3. Bij wijziging of annulering tussen 72 en 24 uur voor het afgesproken tijdstip is de Klant 50 % van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Prescan.
 4. Indien de Klant binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wijzigt of annuleert is hij/zij het
  volledige overeengekomen bedrag verschuldigd aan Prescan.
 5. Van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel kan worden afgeweken indien de wijziging of annulering het gevolg is van een aantoonbare overmachtssituatie, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende situaties worden begrepen:
  a) een ernstig of levensbedreigend ongeval, ernstige of levensbedreigende ziekte of overlijden van de Klant zelf, zijn/haar partner of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad.
  b) indien na het afsluiten van de Overeenkomst uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant zwanger is;
  c) indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant, zijn/haar partner, of een bij de Klant inwonend kind, dringend een medisch noodzakelijke ingreep moet ondergaan;
  d) indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant wegens ziekte niet in staat is te reizen.
 6. Wijziging of annulering van een afspraak dient schriftelijk te geschieden. Telefonische wijzigingen of annuleringen dienen altijd onverwijld te worden opgevolgd door een schriftelijke bevestiging door de Klant.
 7. Indien de Klant niet verschijnt op een geplande afspraak zonder tijdige wijziging of annulering, zoals bedoeld in artikel 7.1 en 7.2, is de Klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd aan Prescan. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie plaats.
 8. De Klant heeft geen recht op een nieuw kosteloos onderzoek of restitutie, indien het geplande onderzoek om redenen die gelegen zijn bij de klant, afgebroken dient te worden.

Artikel 8 – Vertrouwelijke gegevens

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle (medische) informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen en zijn –indien van toepassing - gehouden deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan hun medewerkers en/of door hen ingeschakelde derden.
 2. Voor wat betreft de wijze waarop Prescan met (bijzondere) persoonsgegevens omgaat, waaronder begrepen de medisch gegevens van de Klant, verwijst Prescan naar haar Privacy statement.
 3. Indien Prescan op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie, waaronder begrepen medische gegevens van de Klant, aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Prescan zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter, erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Prescan niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Prescan stelt, alvorens Prescan overgaat tot (legitieme) doorbreking van het medisch beroepsgeheim, de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte. Prescan draagt daarbij te allen tijd zorg voor een zo minimale doorbreking van het medisch beroepsgeheim.
 4. Prescan heeft het recht over haar dienstverlening te publiceren, hierover presentaties en/of lezingen te houden, hiervoor reclame te maken etc. Indien Prescan hierbij gebruikt maakt van casuïstiek, zal dat altijd in geanonimiseerde vorm plaatsvinden, zodat de privacy c.q. persoonlijke levenssfeer van de Klant te allen tijde wordt gewaarborgd.

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Prescan behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de relevante wet- en regelgeving.
 2. Alle door Prescan verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant zelf en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Prescan worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Prescan is gerechtigd de door haar dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10a – Aansprakelijkheid uitvoering geneeskundige behandelingsovereenkomst

 1. Prescan treedt met betrekking tot de dienstverlening in Nederland op als zorgaanbieder jegens de Klant en voert, al dan niet door middel van aan haar gelieerde derde(n) klinieken en/of individuele zelfstandig artsen, de geneeskundige behandelingsovereenkomst uit. Prescan is in die hoedanigheid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst conform het bepaalde in de wet.
 2. De Klant richt een schriftelijke aansprakelijkstelling aan Prescan. Prescan beoordeelt, tezamen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, de aansprakelijkstelling en stelt een reactie op jegens de Klant.
 3. Aansprakelijkstelling van Prescan dient schriftelijk plaats te vinden nadat de tekortkoming aan de zijde van Prescan is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkstelling hebben geleid.
 4. Aansprakelijkstelling van Prescan schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 10b – Aansprakelijkheid Prescan uitvoering bemiddelingsovereenkomst

 1. Prescan heeft de plicht om ziekenhuizen, klinieken en artsen etc., waarvoor zij bemiddelt, te selecteren op kwaliteit en de vereiste registraties. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de indicatiestelling, de uitvoering en de beoordeling van de preventief medische onderzoeken ligt bij deze ziekenhuizen, klinieken en/of artsen waar Prescan de bedoelde onderzoeken onderbrengt. Deze ziekenhuizen, klinieken en/of artsen zijn afdoende verzekerd tegen mogelijke medische aansprakelijkheidsclaims. Prescan is niet aansprakelijk voor enig handelingen of nalaten van (het medisch personeel van) deze klinieken, ziekenhuizen en/of artsen waar de onderzoeken plaatsvinden c.q. die de onderzoeken uitvoeren, en waar mogelijk schade uit kan ontstaan. Mocht in de afwikkeling van een claim een geschil ontstaan, dan kan Prescan wel bemiddelen namens de Klant.
 2. Prescan is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming.
 3. Prescan is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen.
 4. Prescan is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Prescan bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
 5. Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Prescan en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst heeft geleid.
 6. Aansprakelijkheid van Prescan is, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of grove
  schuld/nalatigheid aan de zijde van Prescan, beperkt tot directe, materiele schade en tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Prescan in het voorkomende geval uitkeert.
 7. In gevallen waarin de aansprakelijkheidsverzekering van Prescan niets uitkeert is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 10.000,00.
 8. Aansprakelijkstelling van Prescan dient schriftelijk plaats te vinden nadat de tekortkoming aan de zijde van Prescan is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkstelling hebben geleid.
 9. Aansprakelijkstelling van Prescan schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 10. De Klant kan zich met klachten/aansprakelijkstellingen die betrekking hebben op het
  functioneren van artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria in Duitsland waarmee Prescan samenwerkt wenden tot Prescan, maar dient zich ervan bewust te zijn dat Prescan slechts in faciliterende zin begeleiding biedt bij de afhandeling hiervan.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Prescan gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot dat de overmacht situatie is opgeheven. Prescan brengt de Klant hier van op de hoogte.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, uitval dan wel storing van verbindingen van (interne) netwerken van Prescan en/of telecom-of internetproviders.
 3. Prescan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmacht situatie intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Voor zover Prescan bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de Overeenkomst te factureren aan de Klant. De Klant is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Als de overmacht situatie langer dan 2 maanden voortduurt zijn Partijen bevoegd om tot
  ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 12 – Ontbinding

 1. Partijen zijn bevoegd, naast de in deze Algemene Voorwaarden genoemde gronden, om de
  Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien de andere partij:
  a) door surseance van betaling, faillissement, (wettelijke) schuldsanering, beslaglegging of anderszins in betalingsonmacht komt te verkeren dan wel ophoudt te bestaan;
  b) overlijdt (in geval het de Klant betreft);
  c) één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt en de tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.
 2. Ontbinding van de Overeenkomst geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Prescan en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, zittingslocatie Almelo, met dien verstande dat Prescan en de Klant te allen tijde een geschil ter beoordeling kan voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Wij helpen je graag verder.

Mis geen nieuws meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, aanbiedingen en meer.