Privacy Statement

Privacy Statement

Het Privacy Statement van Prescan.

Privacy Statement

Prescan gaat zorgvuldig om met gegevens van cliënten. (Medische) persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Prescan houdt zich aan de wettelijke voorschriften ter zake van de bescherming van persoonsgegevens. Dat is ook het geval als uw gegevens aan een derde ter beschikking worden gesteld in het kader van zorg of nazorg. Voor zover vereist wordt voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming gevraagd. In dit Privacy Statement informeren wij u over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Leest u daarom onderstaande zorgvuldig door.

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Prescan B.V.:
Hermesweg 15
3741GP Baarn
0742559255
Info@prescan.nl

KVK: 08100923

Gegevens Functionaris Gegevensbescherming:

Marc Wiertz
DPO@prescan.nl
0742559255

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst en/of een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen, ten aanzien waarvan wij verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Contactvoorkeuren
 • Verzekeringspartners
 • Naam partner
 • Informatie over uw afspraak
 • IP-adres
 • Betalingsgegevens
 • Behandelaren (huisarts, specialist etc.)
 • Medische historie (aandoeningen, operaties, gewicht, lengte, leefstijl
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
  • Voor zover u diensten in verband met genetisch onderzoek afneemt, betreffen dit onder meer:
   • Lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld een speekselsample), waarin uw genetische gegevens zijn vervat
   • Buiscode, oftewel een Unique Identifier Code
   • Uw NAW gegevens
   • Resultaten van de analyse van uw genetisch materiaal (DNA), waaronder ten aanzien van:
    • Aandoeningen (onder meer: beroerte, botontkalking, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, reuma, glaucoom, maculadegeneratie);
    • Traits (onder meer alcohol-overgevoeligheid, alopecia androgenetica (haaruitval), cafeïnegevoeligheid, erfelijke fructose-intolerantie (HFI), glutenintolerantie (coeliakie), norovirus-resistentie, lactose-intolerantie, trombofilie, hemachromatose (ijzerstapeling)
    • Medicijngevoeligheid
    • Farmacogenetica
    • Zie voor nadere informatie ook het privacy statement van iGene, via Privacyverklaring iGene Products B.V., onderdeel 5 (“Gegevens die iGene verwerkt”, sub 3 “Uitvoeren van DNA-tests, analyseren van DNA en opleveren van DNA rapporten”)
   • Leefstijladviezen
 • Voor zover het andere diensten betreft:
 • Resultaten van de analyse van uw bloed en urine, waaronder ten aanzien van:
 • Indicaties van aandoening (onder meer cholesterol, glucose, nierfunctie, leverfunctie)
 • Specifiek bloedonderzoek naar aanleiding van bestaande klachten ( onder meer hormonen, allergieën, en vitamines)
  • Resultaten van de beeldvormende onderzoeken ( onder meer beeldmateriaal van röntgenfoto’s; CT-scans; Echo en MRI
  • Verslagen en adviezen van behandelend artsen – met eventuele vertalingen daarvan.
  • Resultaten en beeldmateriaal van dermatologisch onderzoek
  • Resultaten van cardiologisch onderzoek ( onder meer ECG-strookjes)

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij zullen uw medische persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), behoudens voor zover in dit document anders is bepaald, zoals wanneer sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst op grond van artikel 9 lid 2 sub h AVG jo. artikel 7:457 lid 2 BW (Burgerlijk Wetboek).
Wij verwerken evenees persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. Dit betreffen dan NAW-gegevens, contactvoorkeuren en financiële gegevens.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Voor zover wij persoonsgegevens verwerken om u te informeren over actualiteiten of wijzigingen in de dienstverlening, verwerken wij alleen die gegevens die daartoe strikt noodzakelijk zijn, zoals uw contactgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om bij u de Prescan Groep in te schrijven
 • Het inloggen op uw account
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het bemiddelen voor uitvoeren van (een) diagnostische behandeling(en)
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren van onze dienstverlening aan u
 • Het uitvoeren of doen uitvoeren van overige door u gevraagde diensten (waaronder bijvoorbeeld genetisch onderzoek)
 • Het verzorgen van een vertaling van medische bevindingsverslagen van een behandelend arts
 • Het bijhouden van resultaten uit eerdere onderzoeken
 • Het doen van een verwijzing naar uw huisarts en/of (externe) specialist, niet werkzaam bij Prescan (via Zorgdomein)
 • Het versturen van nieuwsbrieven (met informatie over onderzoeken en ontwikkelingen, webinars, promoties, clientverhalen.)

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw medische persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien daarvoor een wettelijke grondslag is. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren, ter zake de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst of omdat een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 • • In het kader van genetische onderzoeksdiensten die u bij Prescan afneemt, verstrekken wij uw persoonsgegevens (die hierboven zijn genoemd onder “categorieën van persoonsgegevens” aan iGene Products B.V., dat op haar beurt deze persoonsgegevens verstrekt aan:
  - Eurofin Genomics Germany GmbH, Anzinger Str. 7a, D85560 Ebersber (in verband met de verantwoordelijkheid voor de ruwe DNA analyse);
  - OVH GGmbH, St. Johanner Str. 41-4, 66111 Saarbrücken (hostingprovider van iGene analyseservers);
  - iGene GmbH, Königsborner Straße 26A D-39175 Biederit (in verband met de verantwoordelijkheid voor de DNA-rapporten);
  - SQR B.V, Wognumsebuurt 3 1817 BH Alkmaar (in verband met de hosting van de publieke website);
  - Google Cloud EMEA Limited (in verband met de opslag van versleutelde backups);
  - PostNL, Waldorpstraat 3, 2521 CA Den Haag (voor verzending van de DNA-afnamekits naar clienten).

 • Met betrekking tot andere diensten (beeldvormende technieken, cardiologische- en dermatologische onderzoeken) zijn de volgende categorieën te onderscheiden:
  - Laboratoria
  - IT-dienstverleners
  - Hostingpartijen
  - Financiele dienstverleners
  - Externe medische dienstverleners

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Onderstaand staat per onderdeel, medisch inhoudelijk, financieel hoe lang welke gegevens worden bewaard.

Persoonsgegevens

-NAW
-Contactgegevens
-Contactvoorkeuren

Medische gegevens o.a.:

-Historie (Anamnese)
-Verslagen
-Bevindingen
-Beeldmateriaal

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van een geneeskundige behandelingsovereenkomst bewaren wij deze gedurende 20 jaar conform het wettelijke voorschrift uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Financiële gegevens:
-Facturen
-Financiële transacties (Overboekingen)

Financiële informatie bewaren wij 7 jaar conform de wettelijke fiscale verplichtingen.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven, bewaren wij deze gedurende 2 jaar nadat u een dienst bij ons heeft afgenomen of 2 jaar nadat u ons toestemming daartoe heeft gegeven.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij onder meer de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en een visuele login token. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (secure socket layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen en van persoonsgegevens
 • Belangrijke systemen worden 2-jaarlijks getest op beveiliging

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen, voordat u daar verder gebruik van maakt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van google analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Nieuwsbrief

Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, ontvangt u van ons per mail regelmatig informatie over Prescan (op grond van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG). Deze informatie omvat nieuwsbrieven met informatie over producten, webinars, promoties en clientverhalen. De inhoud van de nieuwsbrief kan worden gepersonaliseerd en afgestemd op uw interesses. Deze personalisering is gebaseerd op de informatie die u met ons deelt, zoals het aangeven van onderwerpsvoorkeuren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Als u een onderzoek bij Prescan heeft afgenomen ontvangt u van ons per mail regelmatig informatie over Prescan (op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG en art.11.7 lid 4 Telecommunicatiewet). Deze informatie omvat nieuwsbrieven met informatie over producten, webinars, en promoties.

U kunt zich op elk gewenst moment snel en eenvoudig uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. Klik hiervoor op de link ‘Unsubscribe’ die in elke nieuwsbrief te vinden is. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar privacy@prescan.nl.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar dpo@prescan.nl. Prescan Groep zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.
U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken (hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw toestemming introk).

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Deze wijzingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van dit privacy statement? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via dpo@prescan.nl
Adresgegevens Prescan B.V.:
Hermesweg 15
3741GP Baarn
Info@prescan.nl
0742559255

KVK: 08100923

Gegegevens DPO:

Marc Wiertz
DPO@prescan.nl
0742559255

Cookies

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wanneer u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt, vraagt een computer uw computer of mobiele apparaat om toestemming om dit bestand op uw computer of mobiele apparaat op te slaan en toegang te krijgen tot informatie. Informatie verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën kan de datum en tijd van het bezoek bevatten en hoe u een bepaalde website of mobiele applicatie gebruikt.

Lees alles over onze cookies en ons cookiebeleid

Wij helpen je graag verder.

Mis geen nieuws meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, aanbiedingen en meer.