Privacy Statement | Prescan
Algemeen

Privacy Statement

Het Privacy Statement van Prescan.

Home Privacy Statement

Privacy Statement

Prescan en de kliniek waar het onderzoek wordt uitgevoerd gaan zorgvuldig om met gegevens van cliënten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Prescan en de kliniek houden zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gegeven zijn ter bescherming van persoonsgegevens. Dat is ook het geval als uw gegevens aan een derde ter beschikking worden gesteld in het kader van nazorg of wetenschappelijk onderzoek. Voor zover vereist wordt voor de verwerking van uw persoonsgegeven uw toestemming gevraagd. Met de ondertekening van het privacy statement geeft u die toestemming. Leest u daarom onderstaande zorgvuldig door.

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

De Prescan Groep bestaat uit verschillende dochterondernemingen. De belangrijkste dochterondernemingen in Nederland zijn:

 • Prescan B.V.
 • Top Medical Care B.V.
 • Medische Centra B.V.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Informatie over uw afspraak
 • IP-adres
 • Betalingsgegevens
 • Verzekeringspartners
 • Naam partner
 • Behandelaren (huisarts, specialist etc.)
 • Uitslagen van uw diagnostisch onderzoek (laboratorium uitslagen; beeldmateriaal zoals röntgenfoto’s; CT-scans; Echo en MRI beeldmateriaal)
 • Verslagen en adviezen van behandelend artsen – met eventuele vertalingen daarvan.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij zullen uw medische persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), behouden voor zover in dit document anders is bepaald. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Ook kunnen wij persoonsgegevens verder verwerken voor wetenschappelijk onderzoek, zoals hieronder nader toegelicht.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om bij u de Prescan Groep in te schrijven
 • Het inloggen op uw account
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het bemiddelen voor uitvoeren van (een) diagnostische behandeling(en)
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren van onze dienstverlening aan u
 • Het uitvoeren van overige door u gevraagde diensten
 • Voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden
 • Het verzorgen van een vertaling van medische bevindingsverslagen van een behandelend arts
 • het bijhouden van resultaten uit eerdere onderzoeken, al dan niet met uw toestemming.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw medische persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of omdat een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, al dan niet met uw toestemming.

De persoonsgegevens die u vrijwillig ter beschikking stelt

Aanvraagformulier

Wanneer u via het aanvraagformulier op onze pagina’s vrijwillig persoonsgegevens aan ons overdraagt, zoals naam en e-mail, slaan wij deze gegevens op en gebruiken deze om de betreffende aangevraagde diensten uit te voeren (bijvoorbeeld het toezenden van aangevraagde informatie) en wordt u opgenomen in ons mailingssysteem. U kunt zich hier ieder moment voor uitschrijven.

Verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Wij werken (ook) samen met derde partijen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ter uitvoering van dit wetenschappelijk onderzoek is het noodzakelijk dat wij uw (bijzondere) persoonsgegevens (zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd, postcode en soms ook gezondheidsgegevens waaronder bijv.: medisch diagnostische bevindingen, BMI en leefstijl) aan onze onderzoek partners verstrekken De verstrekking en verdere verwerking van uw gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek is in overeenstemming met geldende gegevensbeschermingswetgeving, waaronder de AVG. Waar redelijkerwijs mogelijk zullen wij hiervoor uw toestemming vragen, maar de AVG laat ook toe dat wij in bepaalde gevallen uw gegevens zonder voorafgaande toestemming anoniem mogen (laten) gebruiken voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Gebruik van uw gegevens vindt in dit kader plaats voor wetenschappelijk onderzoek dat het algemeen belang dient. Het betreft veelal wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot (de effecten van) preventief onderzoek, ten behoeve van o.a.:

 • (verbetering en/of meting van) de kwaliteit van de zorg en het leven van cliënten (of patiënten);
 • Beoordeling van kosteneffectiviteit in de zorg;
 • Preventie en/of efficiëntie in de zorg.

Wij hebben verschillende waarborgen getroffen om een rechtmatige verwerking van uw gegevens te verzekeren. Zo sluiten wij overeenkomsten met onze onderzoek partners, waarin is afgesproken wat de onderzoek partners wel en niet met uw gegevens mogen doen en hoe lang deze mogen worden bewaard. Voordat wij in het kader van wetenschappelijk onderzoek uw gegevens aan onze onderzoek partners verstrekken, worden de gegevens gepseudonimiseerd. Dat betekent dat uw naam niet wordt vermeld en uw gegevens slechts door middel van een sleutel die niet aan de desbetreffende onderzoekspartner wordt verstrekt herleidbaar zijn tot uw persoon.

Wij vragen in ons intakeformulier alvast uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegeven voor het hierboven beschreven wetenschappelijk onderzoek. U mag zelf beslissen of u die vooraf wenst te verlenen en dat heeft geen invloed op onze dienstverlening aan u. uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek kunt u altijd intrekken. U kunt (als u niet expliciet op voorhand wel of geen toestemming geeft) altijd bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Indien u dat wenst of wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over het gebruik van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u een e-mail sturen naar dpo@prescan.nl

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is . ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij onder meer de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en een visuele login tokenDe gegeven worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (secure socket layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen en van persoonsgegeven

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen, voordat u daar verder gebruik van maakt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van google analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (OP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken. Wij hier geen invloed op. Wij hebben google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere google diensten.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperkend. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar dpo@prescan.nl. Prescan Groep zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Deze wijzingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van dit privacy statement? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via dpo@prescan.nl

Wij helpen je graag verder.
Ik wil graag mailen
Ik wil graag WhatsAppen Ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:30
Ik wil graag iemand spreken Ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:30